Privacy Policy

Privacy statement van Optie 1 Nijkerk

Oosterstraat 11B, 3862 BH Nijkerk, www.optie1nijkerk.nl

Optie 1 Nijkerk waarborgt de privacy van de gebruikers van haar diensten. De persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld. Optie 1 Nijkerk houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan haar dienstverlening stelt.

Grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Optie 1 Nijkerk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • provider
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een bespreking, door het invullen van het webformulier op de website van Optie 1 Nijkerk, in de correspondentie en telefonisch
 • gegevens over uw activiteiten op de website optie1nijkerk.nl
 • lijst met uw contactgegevens via een app of social media

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Optie 1 Nijkerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • IBAN/bankrekeningnummer
 • Optie 1 Nijkerk verwerkt ook persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, evenwel alleen na verkregen toestemming van ouder(s) of voogd.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Optie 1 Nijkerk verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om de overeengekomen diensten en producten te kunnen leveren
 • om indien dit nodig is contact met u te kunnen treden ter uitvoering van de dienstverlening
 • het afhandelen van uw betaling of vergoeding(en)
 • om nieuwsbrieven te kunnen toezenden waarbij wij u op de hoogte houden van tips en leuke aanbiedingen en mogelijke events, die mogelijk interessant zijn voor u.
 • Optie 1 Nijkerk analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wat doen wij met uw gegevens?

Optie 1 Nijkerk verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

Dit betekent dat wij deze persoonsgegevens delen met telecombedrijven c.q. providers om te zorgen dat de overeenkomst danwel de afgenomen diensten worden uitgevoerd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Optie 1 Nijkerk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De fysieke en digitale gegevens worden in elk geval uiterlijk zeven jaren bewaard in het geval er geen koop c.q. nieuwe overeenkomst meer heeft plaatsgevonden. De overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens) bewaart Optie 1 Nijkerk uiterlijk vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Optie 1 Nijkerk verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals telecombedrijven en providers of als Optie 1 Nijkerk daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Optie 1 Nijkerk een bewerkersovereenkomst, zoals de ICT beheerder en de accountant, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optie 1 Nijkerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie of scan uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Optie 1 Nijkerk zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Optie 1 Nijkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien onverhoopt sprake is van een datalek (onbedoelde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens door een derde), zal meteen melding gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) zelf.

Mocht u ondanks de getroffen maatregelen de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

Wijziging privacy statement

Optie 1 Nijkerk behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement of Privacy verklaring te wijzigen.

Vragen over privacy?

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via [email protected]