Algemene voorwaarden Webshop

Algemene Voorwaarden Webshop Optie1 Nijkerk VOF

Versie 28 januari 2019

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de gebruiker

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping alleen bij consumenten

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht alleen bij consumenten

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming, garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Artikel 16 – Privacy

Artikel 17 – Geschillenregeling

Artikel 18 – Afwijkende of aanvullende bepalingen

 

Bijlage: herroepingsformulier: alleen voor consumenten

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: Optie1 Nijkerk, die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud aan consumenten aanbiedt;
 2. Wederpartij: de wederpartij van de gebruiker (natuurlijke persoon als consument of een ondernemer, zijnde een natuurlijk persoon, handelende als bedrijf of een rechtspersoon);
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de wederpartij producten, digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de gebruiker;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de wederpartij of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de gebruiker en de wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 14. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 15. Product(en): iedere zaak of goed en meer in het bijzonder iedere (gsm) telefoon of elektronica op het gebied van telecom die door gebruiker geleverd wordt of ter reparatie wordt aangeboden.
 16. Aanbieder: de aanbieder van abonnementen en /of diensten.
 17. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 18. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 19. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
 20. Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (Datalek’).
 21. Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Identiteit van de gebruiker

Naam gebruiker:  Optie1 Nijkerk VOF;

Vestiging- en bezoekadres: Oosterstraat 11b, 3862 BH  Nijkerk

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop gebruiker telefonisch te bereiken is:

033-2453789;

E-mailadres: [email protected];

KvK-nummer: 65153324;

BTW-identificatienummer: 856000243B01;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen gebruiker en wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de gebruiker voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en dat zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en evt. digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De gebruiker kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De gebruiker zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de gebruiker waar de wederpartij met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping, dat als bijlage 1 van deze algemene voorwaarden is opgenomen.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht: alleen bij consumenten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De gebruiker mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de gebruiker de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de gebruiker de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de gebruiker hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de gebruiker.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de gebruiker. Dit hoeft niet als de gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de gebruiker niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de gebruiker aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 7. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 8. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 9. de gebruiker heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de gebruiker bij herroeping door consument

 1. Als de gebruiker de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De gebruiker vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de gebruiker in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de gebruiker aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de gebruiker de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht (alleen voor consumenten)

De gebruiker kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de gebruiker dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de gebruiker geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 5. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 6. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst, garantie

 1. De gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Op de door gebruiker geleverde nieuwe producten berust standaard een fabrieksgarantie van de fabrikant. Op de andere producten berust een garantietermijn van 12 maanden, behoudens op de batterij. Daarvan is de garantietermijn 3 maanden.
 3. De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:

–   wederpartij jegens gebruiker in gebreke is; en/of

–   wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; en/of

–   de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld en/of is gebruikt in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant, zoals bij water- of valschade; en/of

–   de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking niet of althans niet volledig is opgevolgd; en/of

–   de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van enig wettelijk voorschrift die de overheid heeft gesteld of zal stellen of uit enig Europese verordening voortvloeit ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan de gebruiker kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de gebruiker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de gebruiker het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Betaling

 1. Bij de bestelling dient de door de wederpartij verschuldigde bedragen meteen te worden voldaan, hetgeen onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst zelf.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. De wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden.

 

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, bestanden, de onderliggende techniek, gebruikersdocumentatie, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, foto’s, prototypes, handleidingen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de gebruiker, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of bij wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging of verspreiding van het geleverde is uitgesloten zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 16 – Privacy

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe hanteert gebruiker een Privacy statement en een Disclaimer, die zij heeft gepubliceerd op haar website Optie1Nijkerk.nl.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 17 – Geschillenregeling

 1. Op de overeenkomst tussen gebruiker en diens wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig of gevestigd is buiten Nederland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Indien een wederpartij een klacht heeft, dient deze eerst aan de gebruiker kosteloos te worden gemeld, overeenkomstig het klachtenreglement, bij de interne klachtenfunctionaris. Het klachtenreglement van gebruiker wordt op eerste verzoek aan de wederpartij verzonden en is gepubliceerd op: optie1Nijkerk.nl.
 4. Geschillen tussen de consument en de gebruiker over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door de gebruiker te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen zowel door de consument als door de gebruiker aan de Webshop Keurmerk worden voorgelegd. Dat kan via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende gebruiker als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Een geschil wordt door de Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk en binnen bekwame tijd aan de gebruiker heeft voorgelegd. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de gebruiker surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
 6. Het geschil dient uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
 7. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Webshop Keurmerk, is de gebruiker aan deze keuze gebonden.
 8. Indien de gebruiker een geschil voor wil leggen aan de Webshop Keurmerk, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De gebruiker dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 9. De Webshop Keurmerk doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Webshop Keurmerk wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Webshop Keurmerk geschieden bij wege van bindend advies.
 10. Tevens is het mogelijk voor consumenten om klachten aan te melden via het Europees ODR platform:

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage

modelformulier voor herroeping